Hyggen IF

Virksomhetsideen

HIF ønsker å gi medlemmene et bredt tilbud fra tidlig alder, med fokus på lek, felleskap og glede. Vi skal være inkluderende og opptatt av et godt sosialt miljø i tillegg til å ha fokus på mestring for den enkelte.

Idrettslagets formål

HIF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Medlemskap

Medlemskap i Hyggen IF er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. Medlemskap i Hyggen IF kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år.

Retningslinjer for trenere

HIF har etablert 3 hovedprinsipper for trenerne i HIF:

  1. Inkluderende, se alle og  miljøskapende
  2. Mestringsorientert & utviklende
  3. Kunnskap, som trenere har vi en ”grunnpakke med teori og aktiviteter